Projekt, med full koll på lönsamheten?
SWINX Tid - till din tjänst..!

Den nya ekonomin
Tillgångarna syns inte som maskiner i balansräkningen eller varor på lagret. Istället är det medarbetarna med sin kompetens och nedlagda tid på olika projekt som utgör företagets tillgångar. Vad behöver man för system för att styra under dessa förutsättningar?

SWINX Tid, moderna företagets viktigaste redskap
I SWINX Tid lägger man upp projekt, medarbetare och deras arbete i form av aktiviteter, samt kunder. Personalen matar in tider, utlägg och resor samt för sina dagbokanteckningar på projekten. Inskannade fakturor (från SWINX ScanLev) importeras till projekten från Visma. Projektledaren kan hela tiden följa allt som sker på projekten, oftast via de grafer som visas på varje projekt.

Underlag förs till Visma för fakturering och bokföring
Vid fakturering ställs tider, utlägg, resor och kostnader från leverantörsfakturor samman till fakturaunderlag i SWINX. Projektledaren avgör hur mycket som ska faktureras och därefter skickas underlaget till Visma där fakturautsrift och bokföring sker.

Uppföljning och analys
Innan projektstart görs ofta noggranna förkalkyler för att räkna fram rätt anbudspris på uppdragen. Minst lika viktig är efterkalkyl och analys. Den ovärderliga databasen i SWINX Tid innehåller all projektdata och verktygen för att sammanställa och analysera är enkla, effektiva och flexibla. Att mäta utfallen i varje uppdrag blir lika enkelt som självkart. Med den erfarenheten som grund styrs framtida uppdrag mot bättre lönsamhet...

SWINX Tid, så funkar det..!

Produktblad, SWINX Tid

Produktblad, SWINX Tid

  • Projekt, kunder och artiklar importeras från Visma
  • Leverantörsfakturor skannas in i SWINX ScanLev, bokförs i Visma och förs över till SWINX Tid
  • Medarbetare och uppdragstyper skapas och prissätts i SWINX Tid
  • Via veckorapporten matar medarbetarna in tider, resor och utlägg
  • Vid fakturering sammanställs tider och utlägg med kostnader från leverantörsfakturor till ett fakturaunderlag i SWINX Tid
  • Fakturaunderlagen redigeras, godkänns och exporteras därefter till Visma för fakturautskrift och bokföring
  • Fil med löneunderlagen skickas till löneprogrammet
  • Intäkter, kostnader och lönsamhet visas tydligt med överskådlig grafik för varje projekt
  • Beläggningsgraden för medarbetarna framgår lika tydligt som resultaten vid efterkalkylerna på projekten
  • InfoCenter är statistikmotorn i SWINX Tid. Här skapar och sammanställer man på egen hand sina favoritrapporter